מבוא

• ברוכים הבאים לאתר www.popout.co.il ("האתר") המופעל ע"י חברת "פופהאוט" ("אנחנו" או "החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת כרטיסי ברכה אישיים ומפתיעים ("המוצר"), אנחנו עושים ונעשה הכול על מנת שתהיה לכם חוויית משתמש נפלאה והנאה מרובה מהמוצרים השונים המסופקים ע”י האתר.

כל פעולה באתר – עצם השימוש באתר, ביצוע כל פעולה מכל סוג שהיא, מהווה הצהרה בפועל כי קראתם והבנתם במלואו והנכם מאשרים ומסכימים עם תנאי השימוש באתר. כפועל יוצא מכך אין ולא תהיה לכם ואו למי מטעמכם כל טענה ואו תלונה ואו דרישה ואו תביעה כנגד האתר ואו בעליו ואו נציגיו, להלן: הנהלת "האתר".

אם אינך מסכים לתנאי כלשהו בתקנון זה, הנך מתבקש לחדול מכל שימוש באתר.

• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה וזהה.

•החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים ו/או וירוסים ונזק אם ייגרם למכשיר באמצעותו מבוצעים הגלישה והשימוש באתר, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

• הנהלת האתר אינה אחראית לכל הפרעה ואו תקלה ואו נתק ואו אחר אשר יגרום להפסקת פעילות האתר לזמן כלשהו קצר או ארוך.

• הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ואו להפסיק ואו לבצע כל פעולה אחרת באתר לפי שיקול דעתה הבלעדית וללא כל הודעה מוקדמת.

רכישה, הזמנה

• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט. המחירים באתר הינם להזמנה אונליין באתר בלבד.
• ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי ותהווה תנאי לתחילת הכנת ההזמנה.

• באתר רשאי להשתמש כל אדם בגיר בן 18 ומעלה, אשר יציג אמצעי תשלום תקף. שימוש במוצרים באתר מומלץ מגיל 3 ומעלה.

• סטטוס "הזמנה מאושרת" הינה הזמנה שנרשמה כנדרש באתר, שולמה ואושרה בחברת כרטיס האשראי והלקוח קיבל אישור לקבלת ההזמנה לכתובת דואר אלקטרוני אותו רשם בעת ביצוע ההזמנה. לעניין זה מסירת דוא"ל שגויכוזב אינה מהווה סיבהעילה לכל טענה כלפי האתר ואו מי מטעמו.

חשוב! הזמנה שלא נשלח בגינה אישור הזמנה לכתובת הדוא”ל של המשתמש תיחשב כהזמנה שלא אושרה. במקרה כזה פנה בבקשה לשירות הלקוחות של החברה ונעזור לך.

• הזמנת המוצרים והשירותים הינה באחריות המשתמש. מרגע אישור ההזמנה ע”י המשתמש, המוצר שהוזמן עובר הכי מהר שאנחנו יכולים להדפסה, כך ששינויים בהזמנה יינתנו רק אם ההזמנה לא הועברה לדפוס, אחרת לא ניתן יהיה לערוך שינויים בהזמנה. לפיכך, על המשתמש לוודא טרם "אישור ההזמנה", כי ההזמנה על כל תכניה ועיצובה נערכה לשביעות רצונו המלאה וכי אין בה טעויות או שגיאות מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי לגרוע, שגיאות כתיב ושגיאות הגהה, התכנים במוצר (טקסט ותמונה), סוג קונפטי וכל פרט נוסף הכלול במוצר המבוקש המוזמן. מובהר בזה במפורש, כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל טעות או שגיאה כאמור.

•יתכן שלאחר שליחת ההזמנה ע”י המשתמש, ישלחו מהאתר הודעות ביחס להזמנה. המשתמש מתחייב לעקוב אחרי קבלת ההודעות מהאתר לשם המשך הטיפול בהזמנתו, ובמידת הצורך לספק את ההנחיות שיתבקשו ממנו לצורך המשך הטיפול בהזמנה. החברה לא תישא בכל אחריות למקרה בו הטיפול בהזמנה יושהה או יופסק, עקב אי קבלת תגובה או קבלת תגובה בלתי מספקת מהמשתמש לפניות שיופנו אליו מהאתר.

• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

הרשמה

• השימוש בשירותים המוצעים באתר כולל מסירת פרטים מזהים נכונים ומדויקים: שם פרטי ומשפחה, כתובת הדואר האלקטרוני, מס’ טלפון וכן בחירת סיסמה לצורך זיהויו של המשתמש ומניעת שימוש לרעה בחשבונו. מובהר בזה כי על המשתמש חלה חובה לשמור בסודיות את הסיסמה שבחר, וכי החברה לא תישא בכל אחריות לכל פגיעה או נזק אם ייגרמו למשתמש או לאחרים עקב שימוש ללא הרשאה בסיסמה שנקבעה ע”י המשתמש.

•החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דרישות ההרשמה ו/או אפשרויות ההרשמה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מוצרים תמונות ועיצוב

•האתר מציע כלי עיצוב ומוצרים, אשר מתעדכן מעת לעת. האתר מאפשר העלאה של תמונות וקבצים דיגיטליים אחרים, שימוש בכלי עיצוב לצורך יצירת מוצרים דיגיטליים, והזמנה של מוצרי דפוס מתנות אישיות ועוד (להלן: “השירותים והמוצרים“).

• השימוש באתר, הינו על אחריות המשתמש בלבד. החברה אינה נושאת בכל אחריות לשימוש בשרותי ומוצרי האתר שלא למטרה לשמה נועדו. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור המשתמש מתחייב שלא לבצע כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ולא לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים לו לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או יש בהם גילוי גזענות.

•לחברה נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין מניעתיים ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים ובמוצרים שלא למטרות אשר לשמם נועדו וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לחברה נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין באופן מלא ובין לחלק משירותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם להוראות תקנון זה.

•המשתמש מתחייב ומאשר כי כל החומרים שיועלו על ידו לאתר לרבות חומרים שיועלו לחשבונו בלבד, אינם מפרים הוראת כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר כי הוא בעל הזכויות המלאות בחומרים וכי אין בהם כדי לפגוע בפרטיות של אדם ו/או הוצאת לשון הרע.

•מובהר בזה במפורש כי החברה אינה יכולה לפקח על החומרים שמועלים לאתר ע”י המשתמשים. החומרים המועלים לאתר על ידי המשתמשים הינם באחריות הבלעדית של המשתמשים והחברה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג בגינם. מובהר כי החברה תהיה רשאית להסיר מהאתר ו/או לסרב לשתף ו/או להדפיס כל חומר, אשר יעורר חשש להפרת זכויות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות) ו/או לפגיעה בפרטיות ו/או להוצאת לשון הרע וכן כל חומר שיכיל הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או עלול להיחשב כפרסום תועבה ו/או יש בו גילוי גזענות ו/או יפר הוראות תקנון זה בכל דרך אחרת. מובהר כי זכות זו תהיה נתונה לחברה בין כמענה לתלונה שתוגש ע”י צד שלישי כלשהו, לרבות הרשויות, ובין על פי יוזמתה. החברה לא תישא בכל חבות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אם וככל שייגרם, כתוצאה מנקיטת איזה מהפעולות האמורות.

חשוב! משתמש שאינו מעוניין כי חומרים שהעלה לאתר ישמרו, חייב לפנות בכתב לשירות הלקוחות בבקשה למחיקת החומרים ולוודא קבלת אישור בכתב על כך.

• למשתמש ניתן בזה רישיון שימוש שאינו בלעדי בכלי העיצוב ובתכנים הגרפיים, וזאת אך ורק לצורך עריכת החומרים ועיצובם לצורך הזמנת מוצרי דפוס מהחברה.

• כלי העיצוב והתכנים הגרפיים מוצעים לשימוש המשתמש כפי שהם. למשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה לגבי כלי העיצוב והתכנים הגרפיים, תקינותם, תפקודם, תכונותיהם, ושינויים שנעשו בהם במסגרת עדכונים שיתבצעו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזה למשתמש, כי כלי העיצוב, כמו כל אמצעי טכנולוגי, אינם חפים מתקלות או שגיאות, והמשתמש יהיה מנוע מלעורר כל טענה ו/או דרישה בשל תקלה ו/או שגיאה כאמור.

• המשתמש מצהיר כי ידוע וברור לו כי באופן טבעי קיימים הבדלים משמעותיים, בפרט בגווני הצבעים, בין תצוגת המוצרים המוזמנים על גבי המסך בו הוא יעשה שימוש לצורך ההזמנה לרבות, מחשב, טאבלט וטלפון נייד, לבין המוצר המודפס. כך ששינויים בגווני הצבעים בין תצוגת המוצרים על גבי המסך לעומת גווניהם במוצר המודפס לא ייחשבו בשום אופן כמוצר בלתי תקין, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך.

• הנהלת האתר מודיעה כי כל התמונות, המוצרים, הדוגמאות והאיורים המופיעים באתר הופקו ואו עוצבו ואו תוכננו עבור לקוחות הינם בבעלותה הבלעדית. אין לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא ללא קבלת אישור בכתב מראש מהנהלת האתר כאמור לעיל.

ייצור אספקה והובלת המוצר

•החברה נוקטת במירב המאמצים ליצר את המוצר המוזמן לאחר "הזמנה מאושרת" תוך 2 ימי עסקים, אשר מניינם יחל מהיום העוקב ליום בו נשלח אישור ההזמנה. בנוסף זמני האספקה של המוצרים יהיו עד 4 ימי עסקים משלוח לאזור גוש דן ועד 5 ימי עסקים למשלוח לאזורים מרוחקים.

חשוב!ימי עסקים מתייחס לימים א'-ה' לא כולל שישי שבת חגים ערבי חג ומועדי ישראל.

חשוב! אספקת המוצרים מבוצעת ע”י חברות שליחים חיצוניות, לחברה אין ולא יכולה להיות שליטה על עצם אספקת המוצרים ועל המועד בו יסופקו המוצרים בפועל. לפיכך, אחריותה של החברה במקרה בו מוצר לא יסופק בפועל למשתמש תוך המועדים המצוינים באתר, תתמצה ותהיה מוגבלת לאספקה חוזרת של המוצר שהוזמן, ופרט לכך, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות נוספת.

•מובהר כי חלוקת המוצרים באמצעות חברות שליחים מוגבלת לאזורים וישובים מסוימים. ולמשתמשים לא תהא כל טענה בקשר לכך. את הגבלות המשלוח אפשר למצוא באתר חברת השליחויות HFD/.E-POST

• החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות אירועי מזג אוויר, אירועים ביטחוניים ושביתות או השבתות הקשורות בשירותי החברה.

•דמי המשלוח של המוצרים יהיו בהתאם לתעריפים המופיעים באתר, ובהתאם לסוג המוצר ודרך השילוח שבחר המשתמש.

•החברה רשאית לדרוש הצגת פרטים מזהים או נוכחות וחתימה של בעל כרטיס האשראי ששילם עבור המוצר כתנאי למסירת המוצר.

החזרות ביטולים ואובדן

•ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 וכל דין רלוונטי.

•עפ"י הגדרת חוק הגנת הצרכן בנושא הפקת דברי דפוס בעלי תוכן אישי של המזמין – אין אפשרות להחזיר מוצר לאחר הדפסתו. המשתמש מבין ומאשר כי המוצרים שבאתר יוצרו במיוחד בשבילו ולכן לא ניתן לבטל הזמנה שירדה לדפוס.

אנו כאן לשירותכם ונעשה הכל כדי לעזור לכם, לכן למרות הכתוב לעיל אם ההזמנה לא ירדה לדפוס ובמקרים שיבחנו טלפונית לא תהא בעיה לבטל או לשנות. במקרה כזה אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של החברה לבדיקה ונשמח לעזור לכם.

•למרות האמור בסעיף הקודם – בכל מיקרה של פגם במוצר הנובע מפגם בייצור המוצר, האתר יפצה את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום נוסף לא כולל עלויות המשלוח. עלות הפיצוי לא תעלה בשום מקרה על העלות המקורית של המוצר. לחילופין יוכל הלקוח לקבל החזר כספי מלא של סכום ההזמנה בה חויב עבור המוצר הפגום בלבד וזאת במידה ולא נמצאה/סופקה חלופה למוצר הפגום.

•סטיית גודל של עד 6% במידות המוצר ואו עד 4% מכמות ההזמנה אינה נחשבת למוצר פגום.

• עיכוב במשלוח עד 14 ימ"ע לא יהווה עילה מכל סוג שהוא לביטולזיכוי מכל סוג שהוא מצד הלקוח.

• במקרה של מוצר שהגיע פגום, על המשתמש להחזירו או לשלחו לכתובת החברה, והוא יהיה זכאי לזיכוי מלא בגין המוצר ודמי המשלוח ששולמו על ידו או לחילופין למשלוח מחודש של המוצר שהוזמן, על חשבון החברה, לפי בחירת המשתמש.

•הודעה על אובדן תתקבל עד חודש מיום המשלוח. הודעה על נזק תתקבל עד 48 שעות מקרות הנזק. אי עמידה בתנאים אלו תבטל את אחריות חברת המשלוחים.

•לא תטופל פנייה בנוגע להזמנה שסופקה ללקוח במידה והפנייה הראשונה נעשתה מעבר ל 30 יום קלנדרים ממועד הספקת ההזמנה.

מבצעים הנחות וקופונים

•החברה רשאית מעת לעת לצאת במבצעים שונים כראות עיניה, ולהעניק הנחות לחלק או כלל המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר.

•כל המבצעים וההנחות מכל סוג שהם, ינתנו בהתאם ובכפוף לתנאים שיפורסמו עם המבצע או ההנחה לפי העניין.

•לא יתאפשר כפל מבצעים הנחות וקופונים.

שירות לקוחות

• בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 0547190079.

אחריות ושירות

• האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
•האחריות למוצר ניתנת לתקופה של 7 מיום קבלת המוצר.
• האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות האתר מכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
• הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
• אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה.
• החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

• המשתמש מצהיר כי ידוע וברור לו כי באופן טבעי קיימים הבדלים משמעותיים, בפרט בגווני הצבעים, בין תצוגת המוצרים המוזמנים על גבי המסך בו הוא יעשה שימוש לצורך ההזמנה לרבות, מחשב, טאבלט וטלפון נייד, לבין המוצר המודפס. כך ששינויים בגווני הצבעים בין תצוגת המוצרים על גבי המסך לעומת גווניהם במוצר המודפס לא ייחשבו בשום אופן כמוצר בלתי תקין, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך.
• לקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון 0547190079.

אבטחת מידע ופרטיות

• האתר עומד בתקנים בינלאומיים לאבטחת מידע לעסקים, אולם בשום מקרה החברה לא תישא בכל אחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, כלפי המשתמשים בנוגע לאבטחת כל מידע, מכל מין וסוג שהוא, אשר הועלה לאתר ע”י המשתמש, ולא תהיה אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק את ייגרם כתוצאה מהגעת מידע כאמור לצדדים שלישיים.

• בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של שנה אחת ממועד ביצוע הפרסום הרלבנטי באתר ו/ או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

• •חברת "popout" כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת "פופהאוט" ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
• החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
• "הרשמה" לאתר יש משום הסכמה לחברת "פופהאוט" או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה: "פופהאוט". בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה באמצעות לינק הסרה לרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור או התקשרו לשירות הלקוחות של החברה.

קניין רוחני

• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוזות תל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.